• O studijním programu

O studijním programu

Charakteristika oboru

Informace o uplatnění absolventů

Výjezdní semináře, workshopy


Hlavním cílem studijního programu Antropologická studia je rozvádět a šířit antropologické poznání prostřednictvím výzkumu a výuky. Svojí hlavní odpovědnost vidíme ve vztahu k vlastním studentům a jejich studijním potřebám. Náš multidisciplinární program zajišťuje výuku a výzkum v oblastech socio-kulturní a lingvistické antropologie, historické antropologie a filosofické antropologie. Program navazuje na působení Katedry obecné antropologie, která vznikla r. 2001 a od té doby prošla dynamickým rozvojem, v jehož rámci se dařilo propojovat specifická badatelská zaměření jejích členů a kurikulum studijního programu. Ten se opírá o chápání člověka v jeho socio-kulturní, historické a filosofické komplexnosti. Studijní program je koncipován tak, aby kromě důkladné metodologické a teoretické průpravy nabízel i možnost integrace nových oblastí bádání do kurikula. Multidisciplinární charakter programu navíc vytváří ojedinělý prostor pro komunikaci a sdílení znalostí, badatelských záměrů a realizací výzkumů napříč specializacemi.


Bližší informace k aktuálnímu dění ve studijním programu na facebookových stránkách:

https://www.facebook.com/as.fhsuk/ 

https://www.facebook.com/spolecnostprofilosofickouantropologii/


Charakteristika programu

Antropologická studia jsou SP vycházející z předpokladu, že současným i historickým společenským procesům a kulturním fenoménům je možné porozumět jen za pomoci širokého spektra teoretických konceptů a metodologií, které zahrnují diachronní a komparativní perspektivu. Společná část SP proto seznamuje studenty se základy teorie společnosti a kultury perspektivou sociokulturní antropologie, dále s různými historiografickými školami, vycházejícími ze sociokulturní antropologie. Konečně filozofická antropologie poskytuje v rámci celku Antropologických studií metodologický a paradigmatický kontext filozofie věd o člověku. Kromě důrazu na komplementární teoretické a metodologické inspirace humanitních a sociálně-vědních oborů se SP vyznačuje tím, že zaměřuje svoji pozornost na společnosti a kultury, které se ocitají na okraji politického řádů v minulosti i současnosti, na fenomény spojené se symbolickým násilím, na ideologické aspekty sociálního řádu, na formy a praktiky sociálního vyjednávání na různých úrovních sociálního uspořádání. Tento zájem vyžaduje obzvlášť velký důraz na to, aby se v centru úvah objevovaly podmínky produkce znalosti (reflexivita), otevřenost a připravenost k interpretačnímu experimentování a kvalitativní zkoumání aktérské perspektivy.


Antropologická studia (AS) představují interdisciplinární SP zaměřený na studium lidských společností, kultur a lidských interakcí napříč časem a prostorem. Perspektivu sociokulturní antropologie ve SP metodologicky a analyticky rozšiřují perspektivy historické a filozofické antropologie. Zároveň každou ze tří těchto perspektiv – sociokulturní, filozofickou i historickou antropologii – lze zvolit jako specializaci. AS jsou charakteristická jak šíří přístupů k sociálním a kulturním fenoménům a hledáním průniků mezi nimi, tak skutečností, že je lze studovat na FHS od bakalářského až po doktorské studium.


Informace o uplatnění absolventů

Absolvent získává schopnost analytického a syntetického myšlení; v průběhu samostatného diplomního výzkumu se naučí definovat badatelské problémy, zasazovat je do širšího vědeckého kontextu; řešit badatelské otázky; formulovat relevantní argumenty a vyvozovat závěry. Výzkum zakládá na schopnosti kvalitní rešerše odborné literatury k tématu práce, a to i v cizích jazycích; dovede pracovat se standardními vědeckými databázemi, archivy, sekundárními zdroji. Dále dokáže provádět terénní (resp. archivní či na textovém korpusu založený) výzkum, uplatňovat terénní, kvalitativní, historicko-vědní, či filozofické metody výzkumu a analyzovat sebraná data, často s využitím nových technologií; ta dokáže nahlížet z multisdisciplinární perspektivy. Umí kriticky hodnotit sociokulturní fenomény a aplikovat je v sociální praxi.

Absolvent SP Antropologická studia se ve vybraných případech dokáže uplatnit v doktorském studiu a dále v akademické sféře jako učitel a samostatný výzkumník. Zkušenosti z minulých let potvrzují, že absolvent se typicky uplatní v pozicích analytika a experta pro státní i nestátní sféru; jako zaměstnanec neziskových organizací; ve školství a orgánech veřejné správy; v oblasti médií; jako zaměstnanec institucí uchovávajících zdroje informací (knihovny, muzea, archivy); jako editor či redaktor v nakladatelství; v oblasti HR a to na pozicích experta, poradce, terénního pracovníka, konzultanta, metodika. Obecně lze předpokládat, že absolvent SP má schopnosti a dovednosti se pohybovat v multikulturním a globálně propojeném světě, a to nejen pracovně.


Absolvent specializace SKA

Má přehled o antropologických teoriích; umí navrhovat a realizovat výzkum s využitím etnografických metod; dokáže zvolit adekvátní teoretické a konceptuální nástroje; realizuje terénní výzkum v různých sociokulturních kontextech; analyzuje a interpretuje terénní poznatky – a je schopen navrhnout aplikaci závěrů.


Absolvent specializace FA

Disponuje expertní znalostí primárních a sekundárních textů filozofické tradice; má schopnost samostatného využití základních metod filozofického výzkumu – hermeneutika, fenomenologie, intellectual history; ovládá principy a základní kategorie „Západního“ pojetí člověka jako společenského, politického, právního a kulturního aktéra a subjektu; je vybaven odbornou průpravou k analytickému a diskurzivnímu výzkumu kulturních, ideologických, politických, společenských fenoménů.


Absolvent specializace HA

Získává díky svému studiu a výzkumu současně znalost historických jevů a procesů a přehled o základních pramenných textech, jejich typologii a způsobu vyhledávání a uchovávání; je seznámen také s institucionálním zajištěním historického bádání včetně znalosti institucí uchovávajících zdroje informací o minulosti.Výjezdní semináře, workshopy a exkurze

V rámci studijního programu se pravidelně organizují workshopy a výjezdní semináře v rámci jednotlivých specializací. Jejich cílem je nejen prohlubování znalostí studentů a jejich zájmu o studium, ale také podpora komunikace a spolupráce mezi studenty.

Více informací o aktuálním dění je možné najít také na oficiálních facebookových stránkách:


Antropologická studia FHS UK: https://www.facebook.com/as.fhsuk/


Filosofická antropologie

Více informací zde: https://www.facebook.com/spolecnostprofilosofickouantropologii


Pec pod Sněžkou, Krkonoše (2016)


První výjezdní seminář filosofické antropologie v rámci projektu "Obrazy člověka".


Pec pod Sněžkou, Krkonoše (2017)


Studenti filosofické antropologie se letos již potřetí sešli v Krkonoších, aby společně v rámci kolokvia prezentovali témata svých diplomových a dizertačních prací. Starší studenti na vybraná témata pronesli odborný příspěvek, nováčci kromě lepšího pochopení toho, oč ve filosofické antropologii jde, také poznali své spolužáky i vyučující. Z otevřené diskuse, jež následovala po každém vstupu, si každý odnesl mnoho nových podnětů. Program byl, tradičně, obohacen výstupem na Sněžku.


Smolenice, Slovensko (2017)


Smolenice, Slovensko (2017)


Na mezinárodní konferenci Slovenského filozofického zväzu pri SAV věnované teoretickým a praktickým aspektům pravdy, jako i připomenutí úmrtí Jana Patočky, vystoupili vyučující specializace filosofické antropologie se svými příspěvky. Studenti, kteří se konference pro tentokrát účastnili pasivně, se těšili nejen bohatému výběru příspevků, ale také cenným zkušenostem, které zde nabyli.


Sociokulturní antropologie

Se studujícími specializace sociokulturní antropologie jsme realizovali několik aplikovaných výzkumů pro externí zadavatele, jako jsou pražské městské části či Institut plánovaní a rozvoje. Poslední výzkum z roku 2017 se týkal velkého developerského projektu na Praze 5, kde jsme zkoumali, jaká očekávání mají v souvislosti s výstavbou obyvatelé bezprostředního okolí plánované výstavby a k jakým specifickým strategiím jednání je tato očekávání vedou.


Praha (2017)


Veltrusy (2017)


Sociokulturní antropologie

Již pátým rokem (2018/2019) se v rámci kurzu "Antropologie v akci-seminář" realizuje aplikovaný terénní výzkum. Studenti maji možnost vyzkoušet si pod supervizí vyučujících jak aplikovaný výzkum probíhá, a to od jednání se zadavatelem výzkumu přes vlastní terénní výzkum a týmovou analytickou práci po prezentaci výsledků bádání zadavateli či veřejnosti.


Historická antropologie

V roce 2017 se začal pořádat výjezdní seznamovací workshop pro studující, kteří nastupují do prvního ročníku magisterského studia a chtějí se specializovat na sociokulturní antropologii. Místem našeho říjnového setkání byl zámek Veltrusy, kde jsme kromě pracovní části (přestavení studia a vyučujících formou volných přednášek) strávili příjemný čas též prohlídkou zámku, procházkou zámeckým parkem a vzájemným seznamováním.


Teplice (2017)


Také na historické antropologii jsou součástí výuky i studentské exkurze. Loni jsme organizovali exkurzi "Vyměřený svět", během níž jsme zkoumali pozůstatky osvícenské státní správy v severních Čechách (vznik úředních budov, hraničních přechodů, regulovaných říčních toků apod.) a jejich vliv na českou společnost. Letošní exkurze nazvaná "Reformisté, nebo zpátečníci" zase mapovala osvícenské reformy a proces státní centralizace na jihočeských panstvích.Poslední změna: 6. říjen 2020 19:23 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Antropologická studia

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty


Doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D. garantka studijního programu

kancelář: 2.10

e-mail:


Mgr. et Mgr. Karolína Jindráková

tajemnice studijního programu

kancelář: 2.10

e-mail:

úřední hodiny: středa: 13 – 15, čtvrtek: 9 – 11

nebo po předchozí dohodě e-mailem

Jak k nám