• Pro uchazeče

Pro uchazeče

Základní charakteristika oboru

Obecná struktura studia

Přehled specializací

Přijímací zkoušky


Počínaje akademickým rokem 2019/2020 vchází do platnosti nově akreditovaný obor Antropologická studia. Předešlý studijní obor Obecná antropologie-integrální studium člověka probíhá i nadále, avšak pouze pro ty, kteří se do něho přihlásili v uplynulých letech.


Zde si můžete prohlédnout záznam z virtuálního Dne otevřených dveří, který se konal 15. února 2021. V záznamu si můžete poslechnout úvodní slovo garantky programu, dále se v něm dozvíte něco o samotném studijním programu, a především pak o jeho jednotlivých specializacích, které vám představí jejich vedoucí.


V následujícím videu představují učitelé studijního programu Antropologická studia povahu jednotlivých specializací a také předmět své výuky a bádání:


Základní charakteristika oboru

  • Dvouletý studijní obor

  • Výlučně prezenční forma studia

  • Tři specializace: filosofická antropologie, historická antropologie, sociokulturní antropologie

  • Možnost pokračování na doktorské studium

  • Interdisciplinární studium se zaměřením na vybranou specializaci


Obor Antropologická studia je interdisciplinární studium člověka, jenž propojuje perspektivy sociokulturní, historické a filosofické antropologie. Každou z těchto tří perspektiv lze zvolit jako specializaci. Tento program je unikátní jak svou šíří přístupů k sociálním a kulturním fenoménům a hledáním průniků mezi nimi, tak skutečností, že je lze studovat na FHS od bakalářského až po doktorské studium.


Obor se skládá z tzv. „společné části“ a samotné specializace, kterou si student zvolil. Ve společné části jsou studenti obeznámeni se základy teorie společnosti a kultury perspektivou sociokulturní antropologie, dále s různými historiografickými školami vycházejícími ze sociokulturní antropologie. Filosofická antropologie pak poskytuje metodologický a paradigmatický kontext filosofie věd o člověku. „Společná část“ je společná všem studentům bez ohledu na svolenou specializaci a je koncipována tak, aby všichni studující získali v povinných předmětech profilového základu teoretický rámec pro antropologická studia a aby se zároveň i seznámili s aktuálními klíčovými diskusemi.

Základy, které zde získají, je připraví jednak na vskutku interdisciplinární způsob uvažování, a rovněž slouží jako půda pro hlubší pochopení zvolené specializace. Obor Antropologická studia je svou strukturou jedinečný v celé České i Slovenské republice.


Vstřícný a individuální přístup ke studentům jakož i přátelská atmosféra je pro naše vyučující stejně tak důležitá jako i zapojení studentů do bádání. Každá specializace organizuje své vlastní pravidelné výjezdy, na kterých formou intenzivních workshopů studenti s učiteli diskutují o své badatelské práci a vyměňují si navzájem cenné postřehy a informace. Samozřejmostí je možnost výjezdu našich studentů do zahraničí, zapojení do fakultních jako i univerzitních grantových projektů a pod.


Obecná struktura studia

Jak to funguje: V prvním ročníku musí všichni studenti absolvovat společnou část, která se skládá z povinných předmětů (tyto musí každý student absolvovat všechny) a povinně volitelných předmětů, ze kterých musí každý student absolvovat alespoň několik. Na konci zimního semestru prvního ročníku si pak studenti volí specializaci, které se budou věnovat hlouběji a ze které pak napíšou diplomovou práci. Každá specializace má své vlastní povinné předměty, které musí absolvovat všichni studenti této specializace a také povinně volitelné předměty, ze kterých si musí zapsat jen část o určité kreditové hodnotě. Společná část má tedy své povinné a povinně volitelné předměty zrovna tak jako i jednotlivé specializace. Student si volí specializaci vždy jen jednu.


Státnice mají dvě části, které se skládají samostatně. První část státnice je ze společného základu a absolvují ji všichni studenti. Druhá část státnice je jen z vybrané specializace – a tudíž ji skládají jen studenti dané specializace.


Diplomovou práci student píše ze zvolené specializace. Pro průběžnou přípravu k vypracování diplomové práce je určen diplomní seminář, který je povinný a studenti ho musí absolvovat třikrát – ideálně v letním semestru prvního ročníku, dále v obou semestrech druhého ročníku. Diplomní seminář je veden formou intenzivní práce ve skupině a podporuje v přípravě diplomové práce ve všech fázích – od formulace badatelského záměru přes plánování výzkumu a jeho metodologického ukotvení, rešerši relevantní literatury, až po prezentaci výzkumných závěrů a verzí kapitol diplomové práce. Studenti zde pracují nejen se svými spolužáky ale i s kolegy ze starších ročníků a učiteli, což podporuje výměnu zkušeností, postřehů a neustálou zpětnou vazbu.


Diplomová práce ani státnice nejsou dotovány kredity (což je společné všem magisterským oborům na FHS UK). Témata všech obhájených prací jsou k nahlédnutí v repozitáři: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/search/?tab_searchas=basic&lang=cs


Přehled specializací

Sociokulturní antropologie

Specializace sociokulturní antropologie vychází z teoretického důrazu na reflexivní metody výzkumu. Stěžejní oblasti bádání v sociokulturní antropologii představují studia moci a směny, post-strukturální přístupy ke kultuře, postkolonialismu, lidským právům a globalizaci, analýza místa a prostoru (zejm. urbánního), historické imaginace, umění a kreativity. K hlavním tématům výzkumu v rámci studijního programu patří studium pohybu lidí, věcí a vědění, zejména s ohledem na globální souvislosti, studium procesů marginalizace, vytváření hranic a etnických konfliktů s důrazem na post-socialistický kontext, studium zdraví a tělesnosti a kvalitativní studium vědy a technologií. Metodologický důraz na terénní metody zkoumání a dlouhodobé zúčastněné pozorování se promítá do všech předmětů specializace. Při výzkumu některých témat jsou užívány postupy aplikované antropologie. Absolvent specializace SKA má přehled o antropologických teoriích; umí navrhovat a realizovat výzkum s využitím etnografických metod; dokáže zvolit adekvátní teoretické a konceptuální nástroje; realizuje terénní výzkum v různých sociokulturních kontextech; analyzuje a interpretuje terénní poznatky – a je schopen navrhnout aplikaci závěrů.


Tuto specializaci u nás vyučuje: dr. Abu Yasar Ghosh, dr. Petra Ezzedine, dr. Markéta Zandlová, dr. Marek Halbich, doc. Tereza Stőckelová, doc. Zuzana Jurková


V minulých letech byly z této specializace obhájeny diplomové práce například na téma: The Social Making of the Illusion of Hospitality; Etnografie alternativní školky: "Vytváření alternativy ve vztahu k normalitě"; Nevidomá socio-materialita: etnografie technologií v životě zrakově handicapovaných osob; Současná podoba šamanismu v Mongolsku; Plastická krása - tělo v kontextu estetické chirurgie a další.


Témata všech obhájených prací jsou k nahlédnutí v repozitáři: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/search/?tab_searchas=basic&lang=cs


Aktivity a činnosti specializace:


Historická antropologie

Specializace historické antropologie interpretuje jevy a procesy v minulosti prizmatem konceptů sociální a kulturní antropologie. Cílem je porozumět procesům a jevům v minulosti včetně sociálních konfliktů a symbolického jednání historických aktérů. Primárním cílem specializace je zprostředkovat komplexní znalost současné historiografie, směrů a škol historického výzkumu. Největší důraz je kladen na teorie a koncepty a jejich aplikace ve studentském výzkumu. Stěžejními oblastmi zájmu jsou historiografie a filozofie dějin, sociální a politické dějiny a kulturní dějiny. Absolvent specializace HA získává díky svému studiu a výzkumu současně znalost historických jevů a procesů a přehled o základních pramenných textech, jejich typologii a způsobu vyhledávání a uchovávání; je seznámen také s institucionálním zajištěním historického bádání včetně znalosti institucí uchovávajících zdroje informací o minulosti.


Tuto specializaci u nás vyučuje: doc. Pavel Himl, dr. Veronika Čapská, dr. Lucie Storchová


V minulých letech byly z této specializace obhájeny diplomové práce například na téma:

Kuřáci, šňupáci a cigaretáři: Reprezentace konzumentů tabákových výrobků ve veřejném prostoru v letech 1864 až 1914; Slavnosti vzdoru? Majáles v 50. a 60. letech 20. století v ČSSR; Vytváření obrazu učitelky v pedagogických časopisech druhé poloviny 19. století a další.


Témata všech obhájených prací jsou k nahlédnutí v repozitáři: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/search/?tab_searchas=basic&lang=cs


Filosofická antropologie

Specializace filosofické antropologie se zaměřuje na interpretaci filozofické tradice. Sleduje konstituci normativních filozofických koncepcí člověka a zároveň studuje proměny vědeckých paradigmat výzkumu člověka jako společenské bytosti. V rámci prvního okruhu zkoumá působnost filozofického díla a jeho roli v proměnách sebe-porozumění člověka, všímá si plurality koncepcí lidství, klade důraz na normativní roli filozofie, specificky zkoumá figuru čtenáře filozofie. Především metodami hermeneutiky a intellectual history zasazuje filozofické dílo do dějinného a kulturního kontextu. Specializace poskytuje v rámci celku oboru metodologický a paradigmatický kontext filozofie věd o člověku. Výzkum filosofické antropologie usiluje o porozumění předpokladům a klíčovým kontextům antropologických koncepcí. V rámci nabídky povinně volitelných předmětů rozvíjíme spolupráci s kognitivními antropology. Filozofická antropologie je takto rozšířena o aspekt výzkumu biologických, evolučních a fyziologických předpokladů a podmíněností lidského vnímání, myšlení a chování. Absolvent specializace FA disponuje expertní znalostí primárních a sekundárních textů filozofické tradice; má schopnost samostatného využití základních metod filozofického výzkumu – hermeneutika, fenomenologie, intellectual history; ovládá principy a základní kategorie „Západního“ pojetí člověka jako společenského, politického, právního a kulturního aktéra a subjektu; je vybaven odbornou průpravou k analytickému a diskurzivnímu výzkumu kulturních, ideologických, politických, společenských fenoménů.


Specializace FA kromě školních výjezdů a víkendových filosofických soustředění v Krkonoších pořádá také mnoho mimoškolských aktivit. Více na facebookové stránce Společnosti pro filosofickou antropologii: https://www.facebook.com/spolecnostprofilosofickouantropologii/


Tuto specializaci u nás vyučuje: doc. Ladislav Benyovszky, dr. Jakub Marek, dr. Jakub Chavalka


Spolupráce s kognitivními antropology: dr. Jitka Lindová, dr. Lenka Martinec Nováková


V minulých letech byly z této specializace obhájeny diplomové práce například na téma: Schopenhauer a Nietzsche o člověku, Myšlení psychedelického, K filosofickému vztahu soucitu a svobody, Kudy k řeči: s Martinem Heideggerem k tématu řeči; Člověk a pohyb: status pohybů lidské existence v myšlení Jana Patočky, a další.


Témata všech obhájených prací jsou k nahlédnutí v repozitáři: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/search/?tab_searchas=basic&lang=csPřijímací zkoušky

Přijímací zkouška má podobu písemného testu z požadované literatury. Celkem se jedná o čtyři otázky – po jedné otázce z každé knihy (vizte níže) a otázka na motivaci uchazeče/čky ke studiu.


Požadovaná literatura:

ANDERSON, B.: Představy společenství: úvahy o původu a šíření nacionalismu. Praha: Karolinum, 2008.

ARENDTOVÁ, H.: Vita activa neboli O činném životě, OIKOYMENH, 2007.

IGGERS, G.: Dějepisectví ve 20. století. Od vědecké objektivity k postmoderní výzvě. Praha: NLN, 2002.


Na vypracování celé přijímací zkoušky je vymezeno 90 minut. Elektronické pomůcky nejsou povoleny.

Z oborového písemného testu z požadované literatury lze získat maximálně 15 bodů (5 bodů za každou otázku), za otázku na motivaci také maximálně 5 bodů, celkem tedy 20 bodů.

Bodovou hranici pro přijetí stanoví děkanka s přihlédnutím k počtu uchazečů skládajících přijímací zkoušku a kapacitním možnostem fakulty.


Veškeré informace k průběhu přijímacího řízení naleznete také na stránkách Fakulty humanitních studiíPoslední změna: 25. leden 2024 14:15 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Antropologická studia

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty


Doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D. garantka studijního programu

kancelář: 2.10

e-mail:


Mgr. et Mgr. Karolína Jindráková

tajemnice studijního programu

kancelář: 2.10

e-mail:

úřední hodiny: středa: 13 – 15, čtvrtek: 9 – 11

nebo po předchozí dohodě e-mailem

Jak k nám