• Pro uchazeče

Pro uchazeče

Základní charakteristika oboru

Obecná struktura studia

Přehled specializací

Přijímací zkoušky


Počínaje akademickým rokem 2019/2020 vchází do platnosti nově akreditovaný obor Antropologická studia. Předešlý studijní obor Obecná antropologie-integrální studium člověka probíhá i nadále, avšak pouze pro ty, kteří se do něho přihlásili v uplynulých letech.


Základní charakteristika oboru

  • Dvouletý studijní obor

  • Výlučně prezenční forma studia

  • Tři specializace: filosofická antropologie, historická antropologie, sociokulturní antropologie

  • Možnost pokračování na doktorské studium

  • Interdisciplinární studium se zaměřením na vybranou specializaci


Obor Antropologická studia je interdisciplinární studium člověka, jenž propojuje perspektivy sociokulturní, historické a filosofické antropologie. Každou z těchto tří perspektiv lze zvolit jako specializaci. Tento program je unikátní jak svou šíří přístupů k sociálním a kulturním fenoménům a hledáním průniků mezi nimi, tak skutečností, že jej lze studovat na FHS od bakalářského až po doktorské studium.


Obor se skládá z tzv. „společné části“ a samotné specializace, kterou si student zvolil. Ve společné části jsou studenti obeznámeni se základy teorie společnosti a kultury perspektivou sociokulturní antropologie, dále s různými historiografickými školami vycházejícími ze sociokulturní antropologie. Filosofická antropologie pak poskytuje metodologický a paradigmatický kontext filosofie věd o člověku. „Společná část“ je společná všem studentům bez ohledu na zvolenou specializaci a je koncipována tak, aby všichni studující získali v povinných předmětech profilového základu teoretický rámec pro antropologická studia a aby se zároveň i seznámili s aktuálními klíčovými diskusemi.

Základy, které zde získají, je připraví jednak na vskutku interdisciplinární způsob uvažování, a rovněž slouží jako půda pro hlubší pochopení zvolené specializace. Obor Antropologická studia je svou strukturou jedinečný v celé České i Slovenské republice.


Vstřícný a individuální přístup ke studentům, jakož i přátelská atmosféra je pro naše vyučující stejně tak důležitá jako zapojení studentů do bádání. Každá specializace organizuje své vlastní pravidelné výjezdy, na kterých formou intenzivních workshopů studenti s učiteli diskutují o své badatelské práci a vyměňují si navzájem cenné postřehy a informace. Samozřejmostí je možnost výjezdu našich studentů do zahraničí, zapojení do fakultních i univerzitních grantových projektů apod.


Obecná struktura studia

Jak to funguje: V prvním ročníku musí všichni studenti absolvovat společnou část, která se skládá z povinných předmětů (tyto musí každý student absolvovat všechny) a povinně volitelných předmětů, ze kterých musí každý student absolvovat alespoň několik. Na konci zimního semestru prvního ročníku si pak studenti volí specializaci, které se budou věnovat hlouběji a v rámci které pak napíšou diplomovou práci. Každá specializace má své vlastní povinné předměty, které musí absolvovat všichni studenti této specializace a také povinně volitelné předměty, ze kterých si musí zapsat jen část o určité kreditové hodnotě. Společná část má tedy své povinné a povinně volitelné předměty, zrovna tak jako i jednotlivé specializace. Student si volí specializaci vždy jen jednu.


Státnice mají dvě části, které se skládají samostatně. První část státnice je ze společného základu a absolvují ji všichni studenti. Druhá část státnice je jen z vybrané specializace – a tudíž ji skládají jen studenti dané specializace.


Diplomovou práci student píše ze zvolené specializace. Pro průběžnou přípravu k vypracování diplomové práce je určen diplomní seminář, který je povinný a studenti ho musí absolvovat třikrát – ideálně v letním semestru prvního ročníku, dále v obou semestrech druhého ročníku. Diplomní seminář je veden formou intenzivní práce ve skupině a podporuje v přípravě diplomové práce ve všech fázích – od formulace badatelského záměru přes plánování výzkumu a jeho metodologického ukotvení, rešerši relevantní literatury, až po prezentaci výzkumných závěrů a verzí kapitol diplomové práce. Studenti zde pracují nejen se svými spolužáky, ale i s kolegy ze starších ročníků a učiteli, což podporuje výměnu zkušeností, postřehů a neustálou zpětnou vazbu.


Diplomová práce ani státnice nejsou dotovány kredity (což je společné všem magisterským oborům na FHS UK). Témata všech obhájených prací jsou k nahlédnutí v repozitáři: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/search/?tab_searchas=basic&lang=cs


Přehled specializací

Sociokulturní specializace

Specializace sociokulturní antropologie vychází z teoretického důrazu na reflexivní metody výzkumu. Stěžejní oblasti bádání v sociokulturní antropologii představují studia moci a směny, post-strukturální přístupy ke kultuře, postkolonialismu, lidským právům a globalizaci, analýza místa a prostoru (zejm. urbánního), historické imaginace, umění a kreativity. K hlavním tématům výzkumu na katedře patří studium pohybu lidí, věcí a vědění, zejména s ohledem na globální souvislosti, studium procesů marginalizace, vytváření hranic a etnických konfliktů s důrazem na post-socialistický kontext, studium zdraví a tělesnosti a kvalitativní studium vědy a technologií. Metodologický důraz na terénní metody zkoumání a dlouhodobé zúčastněné pozorování se promítá do všech předmětů specializace. Při výzkumu některých témat jsou užívány postupy aplikované antropologie. Absolvent specializace SKA má přehled o antropologických teoriích; umí navrhovat a realizovat výzkum s využitím etnografických metod; dokáže zvolit adekvátní teoretické a konceptuální nástroje; realizuje terénní výzkum v různých sociokulturních kontextech; analyzuje a interpretuje terénní poznatky – a je schopen navrhnout aplikaci závěrů.


Tuto specializaci u nás vyučuje: dr. Abu Yasar Ghosh, dr. Petra Ezzedine, dr. Markéta Zandlová, dr. Marek Halbich, doc. Tereza Stőckelová, doc. Zuzana Jurková


V minulých letech byly z této specializace obhájeny diplomové práce například na téma: The Social Making of the Illusion of Hospitality; Etnografie alternativní školky: "Vytváření alternativy ve vztahu k normalitě"; Nevidomá socio-materialita: etnografie technologií v životě zrakově handicapovaných osob; Současná podoba šamanismu v Mongolsku; Plastická krása - tělo v kontextu estetické chirurgie a další.


Témata všech obhájených prací jsou k nahlédnutí v repozitáři: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/search/?tab_searchas=basic&lang=cs


Aktivity a činnosti specializace:


Historická antropologie

Specializace historické antropologie interpretuje jevy a procesy v minulosti prizmatem konceptů sociální a kulturní antropologie. Cílem je porozumět procesům a jevům v minulosti včetně sociálních konfliktů a symbolického jednání historických aktérů. Primárním cílem specializace je zprostředkovat komplexní znalost současné historiografie, směrů a škol historického výzkumu. Největší důraz je kladen na teorie a koncepty a jejich aplikace ve studentském výzkumu. Stěžejními oblastmi zájmu jsou historiografie a filozofie dějin, sociální a politické dějiny a kulturní dějiny. Absolvent specializace HA získává díky svému studiu a výzkumu současně znalost historických jevů a procesů a přehled o základních pramenných textech, jejich typologii a způsobu vyhledávání a uchovávání; je seznámen také s institucionálním zajištěním historického bádání včetně znalosti institucí uchovávajících zdroje informací o minulosti.


Tuto specializaci u nás vyučuje: doc. Pavel Himl, dr. Veronika Čapská, dr. Lucie Storchová


V minulých letech byly z této specializace obhájeny diplomové práce například na téma: Kuřáci, šňupáci a cigaretáři: Reprezentace konzumentů tabákových výrobků ve veřejném prostoru v letech 1864 až 1914; Slavnosti vzdoru? Majáles v 50. a 60. letech 20. století v ČSSR; Vytváření obrazu učitelky v pedagogických časopisech druhé poloviny 19. století a další.


Témata všech obhájených prací jsou k nahlédnutí v repozitáři: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/search/?tab_searchas=basic&lang=cs


Filosofická antropologie

Specializace filosofické antropologie se zaměřuje na interpretaci filozofické tradice. Sleduje konstituci normativních filozofických koncepcí člověka a zároveň studuje proměny vědeckých paradigmat výzkumu člověka jako společenské bytosti. V rámci prvního okruhu zkoumá působnost filozofického díla a jeho roli v proměnách sebe-porozumění člověka, všímá si plurality koncepcí lidství, klade důraz na normativní roli filozofie, specificky zkoumá figuru čtenáře filozofie. Především metodami hermeneutiky a intellectual history zasazuje filozofické dílo do dějinného a kulturního kontextu. Specializace poskytuje v rámci celku oboru metodologický a paradigmatický kontext filozofie věd o člověku. Výzkum filosofické antropologie usiluje o porozumění předpokladům a klíčovým kontextům antropologických koncepcí. V rámci nabídky povinně volitelných předmětů rozvíjíme spolupráci s kognitivními antropology. Filozofická antropologie je takto rozšířena o aspekt výzkumu biologických, evolučních a fyziologických předpokladů a podmíněností lidského vnímání, myšlení a chování. Absolvent specializace FA disponuje expertní znalostí primárních a sekundárních textů filozofické tradice; má schopnost samostatného využití základních metod filozofického výzkumu – hermeneutika, fenomenologie, intellectual history; ovládá principy a základní kategorie „Západního“ pojetí člověka jako společenského, politického, právního a kulturního aktéra a subjektu; je vybaven odbornou průpravou k analytickému a diskurzivnímu výzkumu kulturních, ideologických, politických, společenských fenoménů.


Specializace FA kromě školních výjezdů a víkendových filosofických soustředění v Krkonoších pořádá také mnoho mimoškolských aktivit. Více na facebookové stránce Společnosti pro filosofickou antropologii: https://www.facebook.com/spolecnostprofilosofickouantropologii/


Tuto specializaci u nás vyučuje: doc. Aleš Novák, dr. Jakub Marek, dr. Jakub Chavalka


Spolupráce s kognitivními antropology: dr. Jitka Lindová, dr. Lenka Martinec Nováková


V minulých letech byly z této specializace obhájeny diplomové práce například na téma: Schopenhauer a Nietzsche o člověku, Myšlení psychedelického, K filosofickému vztahu soucitu a svobody, Kudy k řeči: s Martinem Heideggerem k tématu řeči; Člověk a pohyb: status pohybů lidské existence v myšlení Jana Patočky a další.


Témata všech obhájených prací jsou k nahlédnutí v repozitáři: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/search/?tab_searchas=basic&lang=cs


Přijímací zkoušky

Podoba přijímací zkoušky:

1. písemná zkouška z anglického jazyka (porozumění odbornému textu, překlad zvolené pasáže a zodpovězení doplňujících otázek);

2. oborový písemný test z požadované literatury: celkem čtyři otázky – jedna otázka z každé knihy. Požadovaná literatura je každý rok obměňována a včas aktualizována na stránkách katedry i fakulty.


Obě části přijímací zkoušky probíhají současně ve stejné učebně. Na vypracování celé přijímací zkoušky je vymezeno 120 minut. Uchazeči mohou používat přinesené tištěné jazykové slovníky. Elektronické pomůcky nejsou povoleny.


Kritéria hodnocení:

Z písemné zkoušky z anglického jazyka lze získat maximálně 10 bodů, z oborového písemného testu z požadované literatury lze získat maximálně 12 bodů, celkem 22 bodů.


Veškeré informace k průběhu přijímacího řízení naleznete na stránkách Fakulty humanitních studií.

Poslední změna: 11. únor 2019 15:01 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katedra obecné antropologie

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

José Martího 31

162 52 Praha 6 - Veleslavín


Doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D. vedoucí katedry

e-mail: zuzana.jurkova@post.cz


Mgr. Jan Potoček, tajemník katedry

tel. 220 172 419

e-mail:

kancelář: C005 (první patro budovy C)

úřední hodiny: Pondělí 11:00 - 13:00 nebo individuálně po předešlé dohodě e-mailem.


Jak k nám