• Výzkum

Výzkum

Výzkum v rámci programu Antropologická studia se člení podle jednotlivých specializací, přičemž všem je společné zapojení doktorských a magisterských studujících do badatelské činnosti, zejména formou projektů podpořených GA UK nebo Specifického vysokoškolského výzkumu UK. Součástí výzkumu jsou i doktorské projekty, jejichž školiteli jsou pedagogové studijního programu. Ti také zajišťují pravidelnou výuku v příslušných doktorandských seminářích (pro filozofickou antropologii, historickou antropologii a sociální antropologii), kde jsou průběžně diskutovány i doktorské projekty zaštítěné dalšími školiteli. 


Kromě pedagogického a badatelského působení na mnoha domácích a zahraničních institucích (EHESS Paříž, Universität Wien, Justus-Liebig-Universität Gießen, Johann-Wolfgang-Goethe-Universität Frankfurt/Main, New York University Praha) jsou vyučující studijního programu řešiteli projektů, podporovaných GA ČR, ESF nebo UK (mj. Centrum fenomenologického výzkumu, UNCE Příroda a kultura); jsou členy redakčních rad odborných periodik (Cargo, Biograf, Dějiny-Teorie-Kritika, Acta Comeniana), edičních rad (nakladatelství TOGGA), jiných hodnotících grémií (GA UK, European Research Council) a odborných společností (EASA, CASA, Egypt und Austria Verein, The International Kierkegaard Society, International Society for Biosemiotic Studies, European Society for the History of Science, International Society for the History, Philosophy and Social Studies of Biology).


Aktuálně řešené projekty

Historická antropologie:

Equal Under Procedure? Implementation of Enlightened Reforms and The Egalitarisation of Society, 1750–1850 (International Workshop, Prague, Czech Republic, 17 October 2014)

řešitel: Pavel Himl


GA ČR, Identifikací a policejní kontrolou k občanskému statusu? Čechy 1770-1820, č. 13-31322S, trvání: 2013-2015 

řešitel: Pavel Himl


Specifický vysokoškolský výzkum, "Kulturní transfer v moderních dějinách českých zemí", č. 260122, trvání: 2014

hlavní řešitelka: Lucie Storchová 


GAUK, Historicko-antropologická analýza procesu utváření systematické protipovodňové ochrany v Čechách v 18. století, č. 1828214, řešitel: Ondřej Hudeček


GAUK, Imaginace tělesné jinakosti a pražské přehlídky "lidských kuriozit“ 1850-1930, č. 838214, řešitel: Filip Herza


projekt "Historická antropologie – antologie nejvýznamnějších textů"

projekt řešen v rámci Institucionálního plánu FHS UK, tematický okruh: Profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů

řešitelka: Lucie Storchová, spoluřešitel: Pavel Himl


Specifický vysokoškolský výzkum, Představy o "kolektivním těle" a utváření moderních identit v českých zemích (cca 150-1950) č. 267704, trvání: 2013 

hlavní řešitelka: Lucie Storchová 


Kulturní a sociální antropologie:

GA ČR, Ekologická změna na Madagaskaru: Betsimisarakové v glokalizovaném světě, č. P410/12/P860, trvání: 2012-2014 

řešitel: Marek Halbich


GA UK, Transgenerační transmise romských hudebních znalostí a dovedností v Klenovci na Slovensku, trvání: 2015

hlavní řešitel: Petr Nuska


GA UK, Továrna na lepší život? Etnografie globální továrny v Česku / Factory for a Better Life? Ethnography of Global Factory in the Czech Republic, trvání: 2013-2014

řešitelky: Tereza Virtová, Tereza Stöckelová


GA UK, Vliv translokální migrace na rodinnou strukturu a genderové role (migrace péče z ČR do Rakouska) 

řešitelka: Andrea Kuchyňková 


GA UK, Filipínske hospodyně v domácnostech v Česku:vyjednávání pracovních práv a podmínek a role (transnacionálních) sítí 

řešitelka: Pavla Redlová 


GA UK, Vnitřní vysídlení na území Azerbajdžánu:změna genderových rolí 

řešitelka: Helena Masníková


2012-2014 European Social Funds: Rovné šance na prahu českých domácností (migrantky a placená práce v domácnostech), v spolupráci s Člověkem v tísni,SIMI a Cerge-EI 

hlavní řešitelka Petra Ezzeddine


Specifický vysokoškolský výzkum „Aktérské vědění a praktiky v kontextech glokalizovaného světa“ (č. SVV 267 701), rok 2013


výzkumný tým dílčího projektu „Symetrická a relační antropologie“: Tereza Stöckelová (vyučující), Andrej Belák, Iveta Hajdáková, Jaroslav Klepal, Štěpán Ripka, Vlasta Stulíková, Tereza Virtová, Lucie Žeková (k dispozici anotace)


Aktérské vědění a praktiky v kontextech globalizovaného světa:pracovní skupina: Péče a migrace, migrace v péči; zapojené studentky: Anna Pokorná, Tereza Dvořáková


Etologie člověka:

GA ČR 17-14534S Vliv čichové stimulace na afektivní ladění snů a afektivní vyladění po probuzení (Hlavní řešitelka: Lenka Martinec Nováková)


GA ČR 17-16622S Manipulativní a dominanční strategie v konfliktech partnerských dvojic (Hlavní řešitelka: Jitka Lindová)


GA ČR 17-11004S Sexuální reaktivita depresivních mužů na video stimuly (Hlavní řešitelka: Kateřina Klapilová)


GA ČR 16-18891S - Studium sexuálních variací: Popis populační prevalence, fyziologických a neurálních korelátů při experimentální expozici cíleným videostimulům (Řešitelé: Petr Weiss, Kateřina Klapilová; spolupracovnice Klára Bártová, Jitka Lindová)


GA ČR 17-19348Y - Mechanismy patologické konzumace online pornografie (Hlavní řešitel: Timothy Wells, spolupracovníci: Klára Bártová, Kateřina Klapilová, Jitka Lindová)


SVV 260 348 - Adaptivní mechanismy v lidské psychice (Hlavní řešitelka: Lenka Martinec Nováková)


GA UK 1066216 - Neverbální projevy dvoření a sexuální orientace (studující: Tereza Zikánová, vedoucí: Kateřina Klapilová)


GA UK 1074816 - Partnerská žárlivost u homosexuálních, heterosexuálních a bisexuálních jedinců (studující: Kateřina Potyszová, vedoucí: Kateřina Klapilová)


GA UK 156416 - Autonomní a behaviorální odpověď novorozenců na čichové podněty s různou mírou stimulace trojklaného nervu (studující: Anna Kernerová, vedoucí: Lenka Martinec Nováková)


Poslední změna: 6. říjen 2020 19:54 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Antropologická studia

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty


Doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D. garantka studijního programu

kancelář: 2.10

e-mail:


Mgr. et Mgr. Karolína Jindráková

tajemnice studijního programu

kancelář: 2.10

e-mail:

úřední hodiny: středa: 13 – 15, čtvrtek: 9 – 11

nebo po předchozí dohodě e-mailem

Jak k nám