Diplomová práce

Kvalita diplomové práce (DP) 

DP by měla splňovat požadavky kladené na odborný (vědecký) text a jejich naplnění představuje hlavní kritérium pro hodnocení práce. Jako „výborné“ jsou hodnoceny DP, které by bylo možno po přepracování do podoby článku publikovat v odborném časopise.

Kritéria hodnocení práce jsou proto především následující:

• jasně formulované téma a výzkumné otázky, zakotvené v relevantní společensko-vědní literatuře;

• jasnost výkladu a kvalita argumentace;

• původní empirický výzkum (experimentální, terénní nebo archivní výzkum, práce s prameny) a tématu přiměřený metodologický postup (výjimečně, po dohodě s vedoucím práce a garantem oboru, lze zpracovat čistě teoreticky zaměřenou práci);

• řádná práce s literaturou a zřetelné oddělení toho, co je reprodukcí cizího názoru a co vlastní úvahou (v seznamu použité literatury musí být uvedeny všechny zdroje, které jsou uvedeny v textu, a to tak, aby byly dohledatelné. Styl citací není striktně předepsán, ale musí být pro celou práci jednotný);

• výzkumný postup v souladu s profesními standardy (formulace standardů se liší dle specializace a je specifikována v přílohách);

• jazyková a stylistická úroveň textu (požadovaný formát a žánr DP se liší podle specializací a je specifikován v přílohách);

• doporučený rozsah práce 80-120 normostran (rozhodující pro hodnocení je obsah, nikoli rozsah práce).Časový postup

• během prvních dvou semestrů formulují studující své diplomní projekty, a to především na základě diskuzí s vedoucí/m práce a v letním semestru už i na diplomním semináři;

• na konci druhého semestru odevzdává studující na katedru projekt diplomové práce, která obsahuje jasně formulované téma a výzkumné otázky, diskuzi výchozí odborné literatury, metodologické strategie výzkumu a etické problematiky a jméno vedoucí/ho práce; v případě realizace terénního nebo archivního výzkumu se očekává, že je finální formulace projektu výsledkem již prvních empirických zkušeností (kontaktů v terénu, archivu nebo pilotní studie);

• od konce druhého semestru (tzn. často již přes léto) se studující intenzivně věnují empirickému výzkumu;

• ve čtvrtém semestru píší studující vlastní práci (rozpracované kapitoly se diskutují na diplomním semináři);

• případnou změnu tématu diplomové práce lze udělat nejpozději 6 měsíců před odevzdáním práce).

• diplomovou práci studující odevzdává v některém z termínů, které jsou určeny harmonogramem akademického roku (každý rok jsou vypsány 3 termíny, dva na jaře a jeden v zimě). Informace a instrukce ohledně odevzdání práce poskytuje tajemník katedry.

• k obhajobě se studující přihlašuje pomocí aplikace "Státní závěrečné zkoušky" v SIS; tam si vytisknete i přihlášku k obhajobě, kterou odevzdá spolu s DP tajemníkovi katedry.

• aby mohl studující přistoupit k obhajobě, musí mít splněné všechny povinné předměty (společné, specializační i diplomové semináře), obě státnice a získat 120 kreditů (z toho pouze 12 kreditů za volitelné předměty)

• na plnění státních zkoušek a obhajoby se nevztahuje žádná lhůta, kromě lhůty na maximální dobu studia
Role vedoucí/ho DP

• studující si vybírají školitele na základě jejich tématické, teoretické a metodologické orientace a jejich stylu práce, prioritně hledají školitele na katedře, včetně doktorandů (až poté případně na fakultě, univerzitě a až nakonec mimo UK), případný externí vedoucí musí být schválen vedoucím katedry;

• podoba vedení práce je individuální a měla by být výsledkem dohody vedoucího a studujícího; je obvyklé, že vedoucí a studující průběžně diskutují projekty od jejich počáteční fáze, vedoucí doporučují studujícím literaturu a konzultují s nimi během terénní fáze výzkumu, přičemž tyto konzultace probíhají zpravidla na základě písemných podkladů (i draftů, výpisků z literatury, terénního deníku) připravených studujícími;

• pre-finální verzi diplomové práce by měl mít vedoucí k dispozici nejpozději 7 dní před plánovaným odevzdáním práce;

• případnou změnu tématu v průběhu práce na diplomním výzkumu musí schválit vedoucí práce; • případnou změnu vedoucí/ho práce schvaluje vedoucí katedry.


Poslední změna: 8. duben 2020 13:41 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katedra obecné antropologie

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

José Martího 31

162 52 Praha 6 - Veleslavín


Doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D. vedoucí katedry

e-mail: zuzana.jurkova@post.cz


Mgr. Jan Potoček, tajemník katedry

tel. 220 172 419

e-mail:

kancelář: C005 (první patro budovy C)

úřední hodiny: Pondělí 10:00 - 13:00 nebo individuálně po předešlé dohodě e-mailem.


Jak k nám