doc. Mgr. Aleš Novák, Ph.D.


Oborové zaměření: filosofická antropologie

Metafysické koncepty člověka a jeho místa ve světě; raně novověké filosofické pozice: René Descartes, Thomas Hobbes, Baruch de Spinoza; německá filosofie druhé poloviny 19. a první poloviny 20. století: G. W. F. Hegel, F. W. J. Schelling, Friedrich Nietzsche, Edmund Husserl, Martin Heidegger, Ernst Jünger, Ludwig Wittgenstein; koncepty časovosti a prostorovosti lidské existence, specifické formy lidského vztahování se ke světu jako např. věda, technika, násilí, válka a umění; role a funkce imaginace/obrazivosti a paměti (koncept ars memorativa).


Kontakt a konzultační hodiny:


Viz SIS


Vyučované kurzy:


Viz SIS


Vzdělání, zaměstnání, studijní a badatelské pobyty, pedagogické působení:


- 2012-2016 ředitel univerzitního centra excelence Centrum fenomenologického výzkumu při Fakultě humaniních studií Univerzity Karlovy v Praze

- 2009 habilitace v oboru filosofie Univerzita Palackého Olomouc

- 2007 PhD. filosofická antropologie FHS UK

- 1999 Mgr. filosofie FF UK


Publikace:


1. Monografie


Věčný návrat téhož, Praha: Togga 2015. 388 str. ISBN 978-80-7476-085-3.


Filosofie smíru, Praha: Togga 2014. 140 str. ISBN 978-80-7476-038-9.


Zázračná věda. Filosofie René Descartesa 1618-1620, Praha: Togga 2012. 448 str. ISBN 978-80-87258-80-4 (váz.). ISBN 978-80-7476-026-7 (brož.).


Příspěvky k filosofii, Praha: Togga 2011. 210 str. ISBN 978-80-87258-67-5.


Heideggers Bestimmung des Bösen, libri nigri 5, Nordhausen: Verlag Traugott Bautz 2011. 127 str. ISBN 978-3-88309-650-6 (brož. výtisk), 978-3-88309-651-3 (váz. výtisk).


Síla světa. Kapitoly k pojetí vztahu člověka a světa mezi Mikulášem Kusánským a G. W. F. Hegelem. Autorský kolektiv A. Novák, V. Zajíc, J. Pippich. Praha: Togga 2009. 206 str. ISBN 978-80-87258-29-3.


Ztráta věci. Studie k vybraným motivům básnění R. M. Rilkeho, Praha: Togga 2009. 216 str. ISBN 978-80-87258-20-0.


Být všemu odloučení napřed. Fenomenologická interpretace Rilkeho Elegií z Duina, Praha: Togga, 2009. 338 str. ISBN 978-80-87258-07-1.


Moc, technika a věda: Martin Heidegger a Ernst Jünger, Praha: Togga 2008, 202 str. ISBN 978-80-87258-01-9.


Epifanie věčného návratu téhož, Praha-Kroměříž: TRITON 2007, 123 str. ISBN 978-80-7254-995-5.


Dělník, nadčlověk, smrtelník. Tři podoby lidství ve filosofické antropologii, Praha: Univerzita Karlova v Praze – Fakulta humanitních studií, Edice Agora sv. 3, 2006, 334 str. ISBN 80-239-8973-1.2. Vybrané články


Tyrannei der Linie, in: M. Nitsche (ed.), Image in Space, libri nigri 49, Nordhausen: Verlag Traugott Bautz 2015, str. 17-29. ISBN 978-3-88309-985-9.


Der Begriff ›Austrag‹ als Bestimmung des Seins bei Martin Heidegger, in: Phänomenologische Forschungen, Jahrgang 2014, Felix Meiner Verlag (ISSN 0342-8117), str. 205-216.


Filosof a jeho stín: K Heideggerovým »Schwarze Hefte« (1931-1938), in: Ročenka pro filosofii a fenomenologický výzkum IV/2014. K vydání připravil Aleš Novák. Praha: Togga 2014, s. 19-31. ISBN 978-80-7476-061-7.


Der Philosoph und sein Schatten: Zu Heideggers »Schwarzen Heften« (1931–1938), in: Ročenka pro filosofii a fenomenologický výzkum IV/2014. K vydání připravil Aleš Novák. Praha: Togga 2014, s. 33-59. ISBN 978-80-7476-061-7.


Filosofie a nepřátelství, in: Nietzsche a (ne)přátelé, sestavil a k vydání připravil Aleš Novák, Praha: Togga 2015, s. 11-27. ISBN 978-80-7476-070-9.


Bleibendes Weilen‘ als Bestimmung des Anwesens bei Heidegger, in: Heidegger-Studies, Vol. 30 (2014). Berlin: Duncker & Humblot 2014, str. 159-176. ISBN 978-3-428-14357-3.


Věda ničeho. Zamyšlení nad Heideggerovým pojetím vědy a filosofie v přednášce Co je metafysika? In: Aleš Novák (ed.), Heidegger v dialogu. Praha: Togga 2014, str. 69-95. ISBN 978-80-7476-047-1.


Descartesův koncept mathesis vniversalis a Heideggerův výklad mathématické povahy moderní vědy. In: Aleš Novák (ed.), Heidegger v dialogu. Praha: Togga 2014, str. 97-121. ISBN 978-80-7476-047-1.


Grenzen der Transzendenz. Einleitung. In: Aleš Novák (ed.), Grenzen der Transzendenz. Nordhausen: Verlag Traugott Bautz 2013, str. 9-30. ISBN 978-3-88309-854-8.


Die Einübung als Transzendenz bei Meister Eckhart. In: Aleš Novák (ed.), Grenzen der Transzendenz. Nordhausen: Verlag Traugott Bautz 2013, str. 31-35. ISBN 978-3-88309-854-8.


Husserlova fenomenologická alternativa k filosofickému naturalismu. Dílčí komentář k úvodu spisu Filosofie jako přísná věda. In: Ročenka pro filosofii a fenomenologický výzkum, III/2013. K vydání připravil Aleš Novák. Praha: Togga, 2013, str. 15-42. ISBN 978-80-7476-036-5.


Obraz světa. Funkce imaginace v „Pravidlech pro vedení rozumu“ a ve spise „Le Monde“ René Descarta. In: Marek, J. – Vrabec, M. (eds.), Obrazotvornost v dějinách evropské filosofie, Praha: Togga 2013, s. 87-104. ISBN 978-80-7476-041-9.


Ztráta odstupu: ztráta předmětu. Analýza brémské přednášky Ge-Stell Martina Heideggera, in: Jana Tomašovičová et al., Cestami Heideggerovho myslenia, Schola Philosophica, Pusté Ul’any, 2011, str. 289-313. ISBN 978-80-89488-02-5.


Heideggerův výklad pojmu mathéma a mathématického charakteru novověké vědy, in: Teorie vědy Vol. 32, 1/2010 (ISSN 1210-0250), str. 19-35.


Heideggerův výklad experimentálního charakteru novověké vědy, in: Teorie vědy Vol. 32, 3/2010 (ISSN 1210-0250), str. 341-360.


Der Begriff ‚Anlage‘ als Bestimmung des Seins bei Martin Heidegger, in: Phänomenologische Forschungen, Jahrgang 2010, Felix Meiner Verlag (ISSN 0342-8117), str. 101-117.


Analýza temporality stroje u R. M. Rilkeho a K. Marxe, in: Časovost a smrtelnost I. Jaroslav Novotný (ed.), Praha: Togga, 2009, str. 215-260. ISBN 978-80-87258-26-2.


Poznámka k Heideggerovu pojmu bytí, in: Reflexe 37/2009 (ISSN 0862-6901), str. 31-41.3. Editorská činnost:


  1. A. Novák, V. Zajíc, J. Pippich, Síla světa. Kapitoly k pojetí vztahu člověka a světa mezi Mikulášem Kusánským a G. W. F. Hegelem. Sestavil a k vydání připravil Aleš Novák. Praha: Togga 2009. 206 str. ISBN 978-80-87258-29-3.

  2. Ročenka pro filosofii a fenomenologický výzkum I/2011. K vydání připravil Aleš Novák. Praha: Togga 2011. 140 str. ISBN 978-80-87258-87-3.

  3. Olga Čechová, Sladké jádro srdce. K vydání připravili Aleš Novák a Martin Kolář. Praha: Togga 2012, 101 str. ISBN 970-80-87258-60-6.

  4. Ročenka pro filosofii a fenomenologický výzkum II/2012. K vydání připravil Aleš Novák. Praha: Togga 2012, 170 str. ISBN 978-80-7476-004-4.

  5. Grenzen der Transzendenz. Sestavil, uvedl, do němčiny přeložil a k vydání připravil Aleš Novák. Nordhausen: Verlag Traugott Bautz 2013. 221 s. ISBN 978-3-88309-854-8 (brož. výtisk), 978-3-88309-855-5 (váz. výtisk).

  6. Ročenka pro filosofii a fenomenologický výzkum III/2013. K vydání připravil Aleš Novák. Praha: Togga 2013, 245 str. ISBN 978-80-7476-036-5.

  7. Heidegger v dialogu: Nové perspektivy interpretace myšlení Martina Heideggera. Sestavil, uvedl a k vydání připravil Aleš Novák, Praha: Togga 2014. 210 str. ISBN 978-80-7476-047-1.

  8. Ročenka pro filosofii a fenomenologický výzkum IV/2014. K vydání připravil Aleš Novák. Praha: Togga 2014, 188 str. ISBN 978-80-7476-061-7.

  9. Nietzsche a (ne)přátelé. Sestavil, uvedl a k vydání připravil Aleš Novák, Praha: Togga 2015. 245 str. ISBN 978-80-7476-070-9.

  10. Živá fenomenologie, sestavil a k vydání připravil Aleš Novák. Mimořádné číslo Filosofického časopisu 1/2015. Praha: Togga 2015. 152 str. ISSN 0015-1831. ISBN 978-80-7476-073-0.Domácí a zahraniční granty a projekty, organizované konference:


- 2016-2017 vedoucí badatelského projektu Malum: pokusy o filosofické interpretace zla. Výsledný workshop se uskutečnil 16. února 2017.

- 2012-2016 ředitel univerzitního centra excelence „Centrum fenomenologického výzkumu“.

- 2014 iniciátor a organizátor konference "Živá fenomenologie" pořádané na Univerzitě Karlově v Praze ve dnech 10. – 11. září 2014.

- 2014 hlavní řešitel Specifického studentského výzkumu „Nietzsche a (ne)přátelé“.

- 2012 hlavní řešitel Specifického studentského výzkumu „Limity transcendence“.

- 2009-2011 spoluřešitel grantového projektu GAČR 201 664, „Filosofické předpoklady antropologického významu času“, hlavní řešitel Jaroslav Novotný.

- 2005-2007 spoluřešitel grantového projektu GAČR 401/05/2558, „Filosofické předpoklady antropologického významu prostoru“, hlavní řešitel Ladislav Benyovszky.

- 2005-2011 spoluřešitel vědecko-výzkumného záměru VZ MSM 0021620843, „Antropologie komunikace a lidské adaptace“, Univerzita Karlova v Praze – Fakulta humanitních studií.

- 2000-2004 spoluřešitel vědecko-výzkumného záměru VZ MSM 119070001, „Antropologie lidské komunikace“, Univerzita Karlova v Praze – Fakulta humanitních studií.


Vědecké ceny, členství v redakčních radách a odborných společnostech:


- 2011 Univerzitní ocenění v rámci soutěže „Vysoce kvalitních monografií na Univerzitě Karlově v Praze s vročením 2009“ za publikaci „Být napřed všemu odloučení: Fenomenologická interpretace Elegií z Duina R. M. Rilka“

- 2008-2009 laureát stipendia Vzdělávací nadace Jana HusaVedení úspěšně obhájených diplomových prací:


2007

Tamara Furmaňská – Subjektivita: Hegel a Lévinas (program Obecná antropologie)


2010

Omar Baldé – Nietzscheho pojetí tělesnosti (program Obecná antropologie)


2011

Radek Suchý – Schopenhauer a Nietzsche o člověku (program Obecná antropologie)

Kateřina Hrybková – Dostojevskij a Nietzsche o člověku (program Obecná antropologie)

Václav Zajíc – Nietzsche a fenomén (program Obecná antropologie)

Vít Kobylka – Problém tvořivosti v Nietzscheho myšlení (program Obecná antropologie)


2012

Barbora Vřeťonko – Filosofie fotografie (program Obecná antropologie)

Tomáš Houdek – Nástroje a lidské bytosti. Svoboda a limity univerzálního darwinismu (program Obecná antropologie)


2013

Nicol Svárovská – Znamení moci: Zahradníček a Max Picard (program Obecná antropologie)


2014

Marcel Dubovec – Diference ontologické diference (program Německá a francouzská filosofie)


2015

Šárka Horneková – Gadamer, Adorno a Benjamin o umění a konzumní společnosti (program Obecná antropologie)


2016

Vendula Hustáková – Kudy k řeči: s Martinem Heideggerem k tématu řeči (program Obecná antropologie)

Kateřina Sváčková – K filosofickému vztahu soucitu a svobody (program Obecná antropologie)


2017

Matěj Kvapil - Umění a řeč v ranách textech Friedricha Nietzscheho (program Německá a francouzská filosofie)Vedení úspěšně absolvovaných doktorských prací:


2015

Jakub Šenovský – Motiv intelektu v díle Mikuláše Kusánského (program Obecná antropologie)

Václav Zajíc – Jazyk, řeč a rozumění (program Německá a francouzská filosofie)
Poslední změna: 5. duben 2017 14:52 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Antropologická studia

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty


Doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D. garantka studijního programu

kancelář: 2.10

e-mail:


Mgr. et Mgr. Karolína Jindráková

tajemnice studijního programu

kancelář: 2.10

e-mail:

úřední hodiny: středa: 13 – 15, čtvrtek: 9 – 11

nebo po předchozí dohodě e-mailem

Jak k nám