prof. Dr. phil. Pavel Himl


Oborové zaměření: historická antropologie

Evropské dějiny novověku (1650-1850) v historicko-antropologické perspektivě, dějiny kriminality, neusedlého obyvatelstva, marginálních společenských skupin;  osvícenství a modernita, kulturní dějiny správy, moderní pořádkové a identifikační koncepty a techniky; teorie a metodologie dějepisectví.Kontakt a konzultační hodiny:


Viz SIS.


Vyučované kurzy:


Viz SIS.


Vzdělání, zaměstnání, studijní a badatelské pobyty, pedagogické působení:


• 6/2014 - docent historie/českých dějin, Masarykova univerzita Brno

• 1-2/2013 - hostující vyučující na École des hautes études en sciences sociales Paříž

• od 10/2012 do 8/2015 vedoucí katedry Obecné antropologie FHS UK

• 2011 hostující vyučující (Erasmus LLP) na Justus-Liebig-Universität Gießen

• 2010 externí pedagog na Historickém ústavu Filozofické fakulty MU Brno

• 2006–2007 šestiměsíční studijní pobyt (stipendium města Paříže) v Centre des recherches historiques (EHESS-MSH), Paříž

• od 2004 odborný asistent Fakulty humanitních studií UK

• 2004, 2000 tříměsíční studijní pobyty (stipendium Mellon-Foundation) v Maison des sciences de l´homme, Paříž

• 1999 Dr. phil. Neuere Geschichte, Universität des Saarlandes Saarbrücken

• od 2002 výzkumný pracovník Centra pro výzkum vývoje osobnosti a etnicity při FHS UK

• 1999–2002 pracovník Ústavu pro klasická studia AV ČR

• 1999 tříměsíční studijní pobyt v Geisteswissenschaftliches Zentrum für Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas v Lipsku

• 1994 Mgr. český jazyk – dějepis, Jihočeská univerzita České Budějovice


Domácí a zahraniční granty a projekty, organizované konference:


• standardní grant „Identifikací a policejní kontrolou k občanskému statusu? Čechy 1770-1820“, GA ČR, 2013-2015

• spolupracovník mezinárodního projektu „Verdaten. Klassifizieren. Archivieren.

Identifizierungstechniken zwischen Praxis und Vision“, podporovaného Rakouskou akademií věd

• Specifický vysokoškolský výzkum UK Praha (financován z prostředků FHS UK), Studentský vysokoškolský projekt „Jiné“ v evropské moderně - reprezentace, sociální praxe a represe alterity v historické perspektivě, 2012

• Specifický vysokoškolský výzkum UK Praha, Studentský vysokoškolský projekt „Imaginární komunity v moderní Evropě (18.-20. století) – zlomy a vývoj“ (č. 263 703), 2011, řešitel

• Specifický vysokoškolský výzkum UK Praha, Studentský vysokoškolský projekt „Kulturní vzorce a menšinové sociální praxe v moderní středoevropské historii“ (č. 261 705), 2010, řešitel

• spoluúčast na projektu Inovace předmětu Základní problémy studia raného novověku (hlavní řešitelka Marie Koldinská), FRVŠ 2009 (F 5, 601)

• organizace mezinárodní konference Homosexualita v českých zemích a humanitní vědy, 20.-22. 3. 2009, FHS UK Praha

• postdoktorandský grant „Podvodníci, tuláci, vagabundi. Společný obraz, pronásledování a subkultura skupin neusedlého obyvatelstva raně novověkých Čech“, GAČR 404/01/P108, 2001-2003


Vědecké ceny, členství v redakčních radách a odborných společnostech:


• člen redakční rady, od roku 2008 vedoucí redaktor časopisu Dějiny – Teorie – Kritika

• člen širší redakční rady časopisu Crime, Histoire & Sociétés/Crime, History & Societies (2010-2012)


Kurzy vyučované v posledních pěti letech:


• Historická antropologie I., II.

• Diplomní seminář k historické antropologii

• Dizertační seminář Historická antropologie

• „Jen rozkoš svobodná!“ Scény z Dona Giovanniho (1787-1825) (2014-15)

• Pořádek bez boha. „Neslušnost“, „nemravnost“ a „nepokoj“ v sekularizující se evropské společnosti (1780-1850) (2013-2014)

• Vězení, blázinec, stát. Foucault pro historiky (2012-2013)

• Dějiny v parlamentu, dějiny před soudem (2012–2013)

• „Státu na tom záleží, zlý poddaný že nesmí žít“. Stát, policie a „zločin“ ve střední Evropě v letech 1770–1848 (2011–2012)

• Anthropology: An Important Conceptual Framework of Historical Analysis (2011–2012)

• Historik, antropolog a soudce. Carlo Ginzburg, předmoderní historie a moderní věda (2010–2011)

• Úvod do historie (2010–2011, 2013-2014)

• Kacíři, Cikáni, sodomité. Odlišnost ve společnostech raného novověku (2010–2011)

• Identifikace, kontrola pohybu a kontrola osob v 16.–19. století (2009–2010)

• Zločinci, vrchnosti a věrní poddaní: úvod do studia raného novověku (1500-1800) (2009–2010)

• Jazyk a národ v raném novověku (2008–2009)


Poslední změna: 30. červen 2022 11:02 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Antropologická studia

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty


Doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D. garantka studijního programu

kancelář: 2.10

e-mail:


Mgr. et Mgr. Karolína Jindráková, tajemnice studijního programu

kancelář: Po - Út 2.06 a Stř - Čt 2.10

e-mail:

konzultační hodiny: raději dle domluvy
Jak k nám