doc. Veronika Čapská, Ph.D.


My first intensive contact with Cultural Anthropology dates back to my Open Society Institute scholarship in the United States (1998-1999). There I fully realized it was not possible to do research in pre-modern history, to which I was attracted, without taking into account the native populations, their cultural concepts and practices. For this Cultural Anthropology offered different methodologies than History. Upon my return, the predilection for Cultural Anthropology stayed with me and I became interested in interconnecting History and Cultural Anthropology in Central European contexts. I regard as highly inspirational the British historical anthropology represented by Peter Burke and the German tradition of Historische Anthropologie (around the journal with the same name).

Among other things I have conducted research into early modern gift exchange and patronage relations, print culture, processes of cultural transmission and early modern textual practices (such as translation), religious nonconformity and piety or gender history. I also serve as the editor-in-chief of the scholarly journal Dějiny – teorie – kritika (History – Theory – Cristicism).


Můj první intenzivní kontakt s kulturní antropologií se datuje do doby stipendia (Open Society Institute) ve Spojených Státech (1998-1999). Tehdy jsem si plně uvědomila, že není možné zkoumat předmoderní dějiny, které mne přitahovaly, aniž bychom věnovali pozornost domorodým populacím, jejich kulturním konceptům a praktikám. K tomu nabízela kulturní antropologie jiné metody než historie. Po návratu mi láska ke kulturní antropologii zůstala a stále více mne zajímalo, jak propojovat historii a kulturní antropologii ve středoevropském kontextu. Za velmi inspirativní považuji britskou historickou antropologii představovanou Peterem Burkem a německou tradici Historische Anthropologie (kolem stejnojmenného časopisu).

Zkoumám mimo jiné raně novověkou směnu darů, vztahy patronace, kulturu tištěného slova, procesy kulturní transmise a raně novověké textové praktiky (jako překládání), náboženskou nonkonformitu a zbožnost či gender history. Jsem také vedoucí redaktorkou časopisu Dějiny – teorie – kritika.


Oborové zaměření: historická antropologie

Historická antropologie raného novověku, teorie a metodologie historických věd, dějiny askeze a zbožnosti, antropologie daru, dějiny překladu, gender history, paměťová studia


Kontakt a konzultační hodiny:


Viz SIS.


Vyučované kurzy:


Viz SIS.


Vzdělání, zaměstnání, studijní a badatelské pobyty, pedagogické působení:


říjen 2014– odborná asistentka na Fakultě Humanitních studií Univerzity Karlovy


leden–březen 2014 Visiting Fellowship, European University Institute, Florencie


květen–červen 2012 Visiting Fellowship, European University Institute, Florencie


2004–2014 Odborná asistentka na Ústavu historických věd Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské Univerzity v Opavě


2010–2011 Externí pedagožka na Katedře sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci


2009 PhD v oboru antropologie, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy

(Česko-německé doktorandské kolegium Lebenswelten und Kommunikationsstrukturen in der mitteleuropäischen Gesellschaft vom 16.–19. Jahrhundert)


2004 postgraduální výzkumný pobyt na Universität Wien a Universität Innsbruck (financováno Volkswagenstiftung)


2002 Mgr. v oborech historie a anglická filologie, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (Summa cum laude)


červen–srpen 1999 stipendijní stáž ve Virginia Museum of Fine Arts, Richmond, USA


1998/ 1999 roční stipendium v rámci Undergraduate Exchange Programme, Open Society Institute, Randolph-Macon Woman’s College (nyní Randolph College), Lynchburg, VA, USA

Domácí a zahraniční granty a projekty, organizované konference

2011−2014 Postdoktorský grant Grantové agentury České republiky (reg. č. 405/11/P510)

2009−2010 Standardní grant Grantové agentury České republiky (reg. č. 404/09/0127)


Mezinárodní workshop Processes of Cultural Exchange in Central Europe, 1200−1800, Slezská univerzita v Opavě, 5−6. prosince 2012.


Mezinárodní workshop Piety and Fluidity between the Boundaries of Convent and World (1350−1810)/ Frömmigkeit und Durchlässigkeit zwischen Kloster und Welt (1350−1810), Slezská univerzita v Opavě, 23. dubna 2012


13th International Congress for Eighteenth Century Studies, Universität Graz, Graz, 25.−29. července 2011.

Sekce Frauenklöster im langen 18. Jahrhundert (Zentral- und Osteuropa)

Úvodní příspěvek: Between Revival and Uncertainty? Female Religious Life in (East) Central Europe in the Long Eighteenth Century

Vědecké ceny, členství v redakčních radách a odborných společnostech

2009 Stipendium Vzdělávací nadace Jana Husa


Členka Cambridge New Habsburg Studies Network


Členka International Society for Eighteenth Century Studies


Členka redakční rady časopisu Dějiny−Teorie−Kritika (FHS UK, Praha)


Členka redakční rady časopisu Hereditas Monasteriorum (Uniwersytet Wrocławski, Polsko)


Poslední změna: 2. únor 2021 15:34 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Antropologická studia

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty


Doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D. garantka studijního programu

kancelář: 2.10

e-mail:


Mgr. et Mgr. Karolína Jindráková

tajemnice studijního programu

kancelář: 2.10

e-mail:

úřední hodiny: středa: 13 – 15, čtvrtek: 9 – 11

nebo po předchozí dohodě e-mailem

Jak k nám