• Aktuality

AktualityOd roku 2005 uděluje Česká společnost pro jakost

Cenu Františka Egermayera

za nejlepší studentské práce v oblasti kvality a systémů jejího řízení, systémů ochrany životního prostředí, systémů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci i v oblasti péče o kvalitu života našich občanů včetně ochrany jejich zájmů.

Organizace a průběh soutěže:

Soutěž je veřejná a mohou se jí zúčastnit studenti středních škol a učilišť, vyšších odborných škol i vysokých škol v České republice svými ročníkovými, seminárními, absolventskými, bakalářskými, diplomovými a disertačními pracemi z výše uvedených odborných oblastí. Účastníky přihlašuje příslušná škola/fakulta (dále přihlašovatel). Každý přihlašovatel může zaslat do příslušné kategorie nejvýše 5 prací z aktuálního školního roku v termínu do 15. září. Všechny přihlášky, které budou spolu se zaslanou soutěžní prací splňovat předepsané náležitosti, budou do soutěže zařazeny.


Soutěž se koná každoročně a její výsledky jsou slavnostně vyhlašovány na konferenci, kterou ČSJ pořádá v rámci akce Listopad - Měsíc kvality .

Kategorie:

 • Odborné práce v průběhu studia na středních školách (seminární, ročníkové a jiné)

 • Bakalářské a absolventské práce

 • Diplomové práce

 • Disertační práce

Kritéria hodnocení:

Práce posuzují a o ocenění rozhodují nezávislé hodnotící komise, které na návrh Odborné skupiny pedagogů jmenuje pro každou kategorii zvlášť předsednictvo ČSJ.


Práce jsou posuzovány/hodnoceny podle těchto kritérií:


 • Aktuálnost řešeného problému

 • Realizovaný rozsah řešení

 • Odborná úroveň

 • Logická stavba a formální úprava

 • Stupeň splnění cíle

 • Osobní přínos autora

 • Spojení s praxí při řešení odborného problému

 • Využitelnost výsledků

Forma ocenění:

Vítěz v každé kategorii obdrží plaketu, bezplatnou účast na vybrané odborné akci ČSJ, věcný dar a prezentaci v odborném časopise Perspektivy kvality, vydávaném ČSJ.

Kontaktní adresa:

Česká společnost pro jakost

Novotného lávka 200/5

110 00  Praha 1

e-mail: sekretariat@csq.cz nebo smolikova@csq.cz

více zde.Váš názor
Kontakty

Katedra obecné antropologie

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

José Martího 31

162 52 Praha 6 - Veleslavín


Mgr. Jakub Marek, Ph.D. vedoucí katedry

tel. 220 172 417

e-mail:Mgr. Tatiana Badurová, tajemnice katedry

tel. 220 172 419

e-mail:

úřední hodiny: úterý 15:00 -16:00, čtvrtek 11:00 -12:00, v jiný čas na základě předešlé dohody e-mailemJak k nám