doc. Mgr. Jitka Lindová, Ph.D.


Oborové zaměření: etologie člověka

etologie člověka; srovnávací kognitivní psychologie


Kontakt a konzultační hodiny:


Viz SIS


Vyučované kurzy:


Viz SIS


Vzdělání, zaměstnání, studijní a badatelské pobyty, pedagogické působení:


• 2003-2007 doktorandské studium na Přírovědecké fakultě Univerzity Karlovy, katedra zoologie, téma dizertační práce: Gender differences in behavioral changes induced by latent toxoplasmosis

• 29. 6. 2005 – 28. 8. 2005 University of Liverpool, Department of Life Sciences

Project: vliv sebepodobnosti na hodnocení atraktivity lidské tváře

• od 2003 psychoterapeutický výcvik PCA

• 1996–2003 magisterské studium biologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, katedra zoologie, specializace etologie-ekologie

• 1996–2002 magisterské studium psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, klinická specializace, diplomová práce: Vztah Cattellova 16faktorového osobnostního dotazníku s behaviorálními proměnnými


Domácí a zahraniční granty a projekty, organizované konference:


• Spoluřešitel: 2010–2013: GAČR: P505/10/1411 Encoding and decoding of emotions in calls of infants of two mammalian species

• GAUK 160/2006 2006–2008 Rozdíly v behaviorálních projevech latentní toxoplasmózy u mužů a žen Gender differences in behavioural displays of latent toxoplasmosis

• Spoluřešitel: GAUK 509/2004 2004–2006 Přisuzování osobnostních vlastností podle obličeje a jejich vztah k osobnosti hodnoceného jedince


Kurzy vyučované v posledních pěti letech:


• Evoluční psychologie, FHS UK – garant

• Evoluční psychologie, FF UK – podíl na výuce

• Kognitivní psychologie FHS UK – podíl na výuce

• Srovnávací kognitivní psychologie, FHS UK – garant

• Praktikum ze srovnávací kognitivní psychologie, FHS UK – garant

• Studium kognitivních schopností papoušků šedých, seminář a cvičení, FHS UK – garant

• Neverbální komunikace, FHS UK – podíl na výuce

• Etologie člověka, FHS UK – garant

• Metodologie výzkumu chování, FHS UK – garant

• Úvod do psychologie, FHS UK – podíl na výuce


Poslední změna: 25. leden 2021 10:05 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Antropologická studia

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty


Doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D. garantka studijního programu

kancelář: 2.10

e-mail:


Mgr. Jan Potoček, tajemník studijního programu

kancelář: 2.10

konzulatční hodiny: nyní distančně přes e-mail

e-mail:


Jak k nám