Mgr. et Mgr. Markéta Zandlová, Ph.D.


Oborové zaměření: sociokulturní antropologie

etnicita, nacionalismus, post-nacionalismus - identita a politiky identit, antropologie hranic; metodologie a etika společenskovědního výzkumu; areál: střední a jihovýchodní Evropa, především Bulharsko


Kontakt a konzultační hodiny:


Viz SIS


Vyučované kurzy:


Viz SIS


Vzdělání, zaměstnání, studijní a badatelské pobyty, pedagogické působení:


• od 2009: odborný asistent, FHS UK (katedra Obecné antropologie, Společenskovědní modul)

• 2008–2009: externí pedagog na FHS UK

• 2007: asistentka koordinátora projektů Vládní kampaně na podporu rovných příležitostí pro všechny v ČR - Multikulturní centrum Praha

• 2007: Grant GAUK (číslo grantu 7601/2007) – dlouhodobý stacionární terénní výzkum v Bulharsku (dizertační práce)

• od 2006: Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, doktorský studijní obor Antropologie

• 2006 – Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, obor Obecná antropologie (Mgr.)

• 2005 – Filosofická fakulta Univerzity Karlovy, obor Teorie kultury (Mgr.)

• 2003 – Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, obor Základy humanitní vzdělanosti (Bc.)


Domácí a zahraniční granty a projekty, organizované konference

• 2009: Analýza bulharského menšinového tisku v ČR. Projekt „Analýza periodik vydávaných organizacemi národnostních menšin, na které je poskytována dotace ze státního rozpočtu. Zadavatel: Úřad vlády – Rada vlády pro národnostní menšiny; realizace: o.s. Média 007

• 2008: Terénní výzkum „Politika zaměstnanosti ve vztahu k Romům. Posouzení kvalifikačních předpokladů a dovedností Romů pro jejich uplatnění na trhu práce". Zadavatel: Světová banka a Úřad vlády ČR; realizace: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i.

• 2006: Terénní výzkum „Zmapování typů kriminality v sociálně vyloučených lokalitách na území města Brna". Zadavatel: Odbor bezpečnostní politiky MV ČR; realizace: CAAT při Katedře antropologie FF ZČU v Plzni

• 2006: Terénní výzkum „Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a komunit a absorbční kapacity subjektů působících v této oblasti". Zadavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR; realizace: GAC spol.s.r.o.

• 2005: Terénní výzkum „Kriminalita ve vybraných sociálně vyloučených lokalitách v Ústeckém kraji obývaných převážně romskou populací". Zadavatel: Ministerstvo vnitra ČR; realizace: Člověk v tísni, o.p.s.


Vědecké ceny, členství v redakčních radách a odborných společnostech

• Členka redakční rady časopisu Biograf

• Členka redakční rady časopisu Český Lid

• Členka EASA (European Association of Social Anthropologists)

• Členka SIEF (International Society for Ethnology and Folklore)

• Členka České asociace sociální antropologie


Kurzy vyučované v posledních pěti letech:

Antropologie hranic

Antropologie míst a ne-míst

Antropologická praktika - metodologický seminář

Cvičení ke SVIP: příprava projektu empirického výzkumu

Diplomní seminář

Etnicita, nacionalismus, postnacionalismus

Metody sociálních věd (k projektu SVIP)

Politiky identit. Seminář ke kurzu Etnicita, nacionalismus, postnacionalismus.

Soustředění k souborné zkoušce Společenské vědy v interdisciplinární perspektivě.

Technika a analýza rozhovoru v sociálních vědách

Terénní praxe sociální a kulturní antropologiePoslední změna: 5. únor 2017 15:18 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katedra obecné antropologie

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

José Martího 31

162 52 Praha 6 - Veleslavín


Jakub Marek, vedoucí katedry

tel. 220 172 417

e-mail:

úřední hodiny:


Kateřina Sváčková, tajemnice katedry

tel. 220 172 419

e-mail:

úřední hodiny: pondělí 9:30-11:30, čtvrtek 13:00-15:00


Jak k nám