Mgr. et Mgr. Markéta Zandlová, Ph.D.Oborové zaměření: sociokulturní antropologie


Sociální antropologie; politiky identit (etnicita, nacionalismus); antropologie hranic; urbánní antropologie; antropologie klimatické změny; metodologie a etika společenskovědního výzkumu


Kontakt a konzultační hodiny:


Viz SIS


Vyučované kurzy:


Viz SIS


Vzdělání


· 2015 – Ph.D., Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, doktorský studijní obor Antropologie, disertační práce „Aromuni v Bulharsku. Sítě a kontexty“


· 2006 – Mgr., Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, obor Obecná antropologie


· 2005 – Mgr., Filosofická fakulta Univerzity Karlovy, obor Teorie kultury (Mgr.)


· 2003 – Bc., Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, obor Základy humanitní vzdělanosti


Zaměstnání


· 2020 - dosud: pozice odborné asistentky, FHS UK (Katedra sociální a kulturní antropologie; Společenskovědní modul)


· 2009 – 2020: pozice odborné asistentky, FHS UK (Katedra Obecné antropologie; Společenskovědní modul)


· 2008 - 2009: externí pedagožka na FHS UK


· 2007: Multikulturní centrum Praha, asistentka koordinátora projektů Vládní kampaně na podporu rovných příležitostí pro všechny v ČRDomácí a zahraniční granty a projekty, organizované konference


· 2019 - 2021: hlavní řešitelka grantu TAČR TL02000048: Příběhy sucha: Lokální souvislosti extrémních klimatických jevů, jejich percepce a ochota aktérů k participaci. Spolu s Ústavem výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. a Výzkumným ústavem Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.


· 2017: hlavní řešitelka dílčího grantu „Urbánní procesy v městském prostředí“. SVV Glokalizovaný svět a jeho místa, VS 260 470


· 2017: hlavní řešitelka grantu „České sucho“. Progres Q22_206022_28


· 2009: Analýza bulharského menšinového tisku v ČR. Projekt „Analýza periodik vydávaných organizacemi národnostních menšin, na které je poskytována dotace ze státního rozpočtu". Zadavatel: Úřad vlády – Rada vlády pro národnostní menšiny; realizace: o.s. Média 007


· 2008: Terénní výzkum „Politika zaměstnanosti ve vztahu k Romům. Posouzení kvalifikačních předpokladů a dovedností Romů pro jejich uplatnění na trhu práce". Zadavatel: Světová banka a Úřad vlády ČR; realizace: Etnologický ústav AV ČR, v.v.i.


· 2007: Terénní výzkum „Aromuni v Bulharsku - sítě a kontexty“. Program GAUK 7601/2007


· 2006: Terénní výzkum „Zmapování typů kriminality v sociálně vyloučených lokalitách na území města Brna". Zadavatel: Odbor bezpečnostní politiky MV ČR; realizace: CAAT při Katedře antropologie FF ZČU v Plzni


· 2006: Terénní výzkum „Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a komunit a absorbční kapacity subjektů působících v této oblasti". Zadavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR; realizace: GAC spol.s.r.o.Členství v redakčních radách a odborných společnostech


· Členka předsednictva (2017 – dosud) České asociace sociální antropologie


· Členka redakční rady časopisu Biograf


· Členka European Association of Social Anthropologists (EASA)


· Členka The International Society for Ethnology and Folklore (SIEF)Publikační činnost


Monografie:


· ZANDLOVÁ, M. 2015. Etnická mobilizace a politiky identit. Aromuni v Bulharsku. Praha: FHS UK. ISBN 978-80-87398-83-8Časopisecké studie, kapitoly v monografiích a sbornících


· VAŇKOVÁ, M. 2012: Bulgarian Aromanian elites and identity politics in cross-border networks. In: Nowicka, E. (ed): The Politics of Culture. Perspectives in stateless nationalities/ethnic groups. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa. S. 45 – 56


· VAŇKOVÁ, M. 2010: Výzkumník lapený: Úvahy k (a)symetrii vztahů mezi výzkumníkem a zkoumaným. Biograf (52-53): 103 – 118


· VAŇKOVÁ, M. 2010: Město Moskopole v paměti bulharských Aromunů. Mýtus, paměť, identity. In: Soukupová, B., Novotná, H., Jurková, Z., Stawarz, A.: Evropské město. Identita, symbol, mýtus. Bratislava: Zing Print. S. 227-246


· VAŇKOVÁ, M. 2008: Konstruování a reprezentace "regionu": Krajinou podstávkových domů. Biograf (45): 3 – 22


· VAŇKOVÁ, M. 2008: „Systém brána" aneb Jak přispívá práce policie k reprodukci sociálního vyloučení. In: Jakoubek, M., Budilová, L. eds.: Romové a Cikáni – neznámí i známí. Interdisciplinární pohled. Praha: Leda. S. 125 – 132.Překlady


· HORVÁTH, K.; PRÓNAI, C. 2009: Mezi „špinavostí" a „úzkostlivostí". O systému (ne)čistoty v komunitě maďarských Cikánů. In: Jakoubek, M.; Budilová, L.: Cikánské skupiny a jejich sociální organizace. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury. S. 177 – 192


Recenze


· ZANDLOVÁ, M. 2016. Jakub Grygar, Děvušky a cigarety. O hranicích, migraci a moci. Slon, Praha 2016, 256 s. Recenze in Český lid 103 (3): 497 - 500Poslední změna: 25. říjen 2020 13:36 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Antropologická studia

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty


Doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D. garantka studijního programu

kancelář: 2.10

e-mail:


Mgr. Jan Potoček, tajemník studijního programu

kancelář: 2.10

konzulatční hodiny: nyní distančně přes e-mail

e-mail:


Jak k nám