• Pro uchazeče

Pro uchazeče

Charakteristika oboru

Profil absolventa

Popis přijímací zkoušky a kritéria hodnocení pro akademický rok 2015/2016


Charakteristika oboru

Obecná antropologie – Integrální studium člověka (prezenční) 


Dvouletý navazující magisterský obor v prezenční formě studia nabízí důkladné vzdělání ve fyzické, historické, filosofické, kulturní a sociální antropologii, v sociolingvistice, archeologii a etologii. Součástí studia je i praxe v antropologickém terénním výzkumu, zaměřeném zejména na sociální a etnické skupiny v ČR, na jejich setkávání a možné konflikty.


Profil absolventa

Student OA - ISČ získá v průběhu studia hlubší znalosti z různých oborů na rozmezí společenských a přírodních věd. Studenti si na začátku studia zvolí dvě ze čtyř následujících specializací: sociální/kulturní antropologie, filozofická antropologie, historická antropologie - kulturní dějiny, humánní etologie, a jednu z nich jako diplomní. Zvládá na vysoké úrovni metodologii a teorii zvolených specializací a je schopen kvalitně provádět samostatný výzkum zaměřený na různé kulturní, společenské, historické, filozofické aj. fenomény. Absolvent nachází široké uplatnění – např. v univerzitní sféře jako vysokoškolský učitel a výzkumný pracovník, ve sbírkových a kulturních institucích, v nejrůznějších nadacích a neziskových organizacích, ale i ve vládním sektoru, v médiích, diplomatických službách, firemním výzkumu apod. 


Popis přijímací zkoušky a kritéria hodnocení pro akademický rok 2015/2016

Podoba písemné přijímací zkoušky: 

1) Zkouška z anglického jazyka

2) Oborový písemný test: celkem pět otázek, jedna otázka z každé knihy 


U přijímací zkoušky každý uchazeč předloží:

1) průkaz totožnosti

2) písemné uvedení motivace ke studiu (v rámci přijímacího řízení není hodnoceno)


Zkouška z anglického jazyka:

Pro některé části jazykové zkoušky je dovoleno používat jazykový slovník (nikoli však elektronické pomůcky), a to dle pokynů zkoušejících. Zkouška trvá 60 minut a jejím základem jsou cvičení na porozumění odbornému textu: překlad zvolené pasáže a zodpovězení doplňujících otázek.


Kritéria hodnocení:

Ze zkoušky z anglického jazyka lze získat maximálně 10 bodů, z písemných odpovědí na otázky z předepsané četby lze získat maximálně 15 bodů, do celkového maximálního počtu 25 bodů.


Náhradní termín:

Náhradní termín přijímací zkoušky bude poskytnut uchazečům pouze v odůvodněných případech (zejm. zdravotní důvody a termín SZZK). Skládání přijímacích zkoušek na jinou VŠ, případně pracovní povinnosti nejsou důvodem pro poskytnutí náhradního termínu. Řádně odůvodněnou žádost o náhradní termín přijímacího řízení doloženou lékařskou zprávou je uchazeč povinen odeslat na studijní oddělení nejpozději tři pracovní dny po konání řádného termínu zkoušky. 


Doporučená literatura:


1. ANDERSON, B.: Představy společenství: úvahy o původu a šíření nacionalismu, Karolinum, 2008. 

2. BOURDIEU,P.: Teorie jednání. Praha: Karolinum, 1998. 

3. ARENDTOVÁ, H.: Vita activa neboli O činném životě, OIKOYMENH, 2007

4. IGGERS, G.: Dějepisectví ve 20. století. Od vědecké objektivity k postmoderní výzvě. Praha: NLN, 2002. 

5. DUNBAR, R.I.M.: Příběh rodu Homo. Nové dějiny evoluce člověka. Praha: Academia, 2009.Poslední změna: 25. únor 2017 09:00 
Sdílet na:  
Váš názor
Kontakty

Katedra obecné antropologie

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

José Martího 31

162 52 Praha 6 - Veleslavín


Jakub Marek, vedoucí katedry

tel. 220 172 417

e-mail:

úřední hodiny:


Kateřina Sváčková, tajemnice katedry

tel. 220 172 419

e-mail:

úřední hodiny: pondělí a středa 14:00 - 16:00 (v době fakultních prázdnin jsou úřední hodiny individuálně dle e-mailové dohody)


Jak k nám